Algemene Voorwaarden CS advocaten

1. De maatschap CS Advocaten (hierna: ‘CS Advocaten’) is gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09145195 .
 
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CS Advocaten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 
3. Iedere aansprakelijkheid van CS Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CS Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden de betreffende polisvoorwaarden kosteloos toegezonden
 
4. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van CS Advocaten beperkt tot het door CS Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van  5.000 EURO.
 
5. De keuze van door CS Advocaten in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CS Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde(n) en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door CS Advocaten ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.
 
6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens CS Advocaten in verband met de door CS Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 
7. Opdrachtgever is gehouden CS Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van CS Advocaten.
 
8. CS Advocaten is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 
9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van CS Advocaten en al degenen die, al dan niet krachtens  arbeidsovereenkomst voor CS Advocaten werkzaam zijn of waren.
 
10. Op de rechtsverhouding tussen CS Advocaten en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.